#

ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵃⵊⵡⵉ

ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ

ⵉⵙⵔⵙ ⵜ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵃⴹⵓ ⵕⴱⴱⵉ, ⴷ ⵓⴳⵎⴰⵎ ⴳ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ 5 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2017, ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ

ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵢⵉⵍⵉ ⵢⴰⴷ ⵎⴰⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵃⵊⵡⵉ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1977 ⴳ ⵢⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ:

#

ⴳ ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ ⵏ 1998:

ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵔⴰⵙ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵙ ⵜⵎⵓⵔⴰⵢⵜ ⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵏⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ, ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵏⵉⵜ ⵙⵓⵍ ⵉⵇⵇⴰⵎⴰ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⵙⵖⵏⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ.

#

  ⴳ ⵢⵓⵏⵢⵓ 1999:  

ⵉⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⵙ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵢⴰⵎⵥ ⵜⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ.

#

ⴳ ⴽⵟⵓⴱⵕ 2000:

ⵉⵙⵔⵙ ⵜ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵃⴹⵓ ⵕⴱⴱⵉ, ⴳ ⵜⵙⵖⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⵉ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⵍⵍⵉⴳ ⵙⵓⵍ ⵉⵍⵍⴰ ⴰⵔ ⵉⴱⵔⵉⵔ ⵏ 2016.

#

   ⴳ 7 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2017: 

ⵉⵙⵔⵙ ⵜ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵃⴹⵓ ⵕⴱⴱⵉ, ⴳ ⵜⵙⵖⵏⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ.

#

#

ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1977 ⴰⵔ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1993:

ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⴷ ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⵉⵎⵙⴷⴰⵡⵏ, ⴰⴷ ⵜⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⴷ:

- ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ;

- ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⴰⵏⵔⵣⵓⴼ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ;

- ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⴷⵙⵜⴰⵔ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ;

- ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⴰⵎⴷⵔⴰⵡ ⴳ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵏ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ - ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ.

#

       ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1993:       

ⵉⵙⵔⵙ ⵜ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ, ⵜⴰⵎⵍⵍⴰ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⴼⵍⵍⴰⵙ, ⴷ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵖⵏⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ. ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴰ ⵏⵏ ⵉⵡⴰⵍⴰⵏ ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴳ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴷ ⵓⵙⴳⴳⴷ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵖⵏⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ.

ⴳ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⴰⴷ ⵏⵉⵜ, ⵉⵙⵙⵖⵔⴰ ⴰⵙⵍⴳⵏ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵉⴷⵔⴰ ⴳ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵙⵓⵜⴰⵢ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴳ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ.

ⵉⵖ ⴰⵙ ⵏⵙⵎⴷ ⵜⵉⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⵍⵍⵉ ⵉⵟⵟⴰⴼ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵃⵊⵡⵉ ⴽⵔⴰ ⵜⴽⴽⴰ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ, ⵓⵍⴰ ⵍⵍⵉⴳ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⴰⵎⵙⴷⴰⵡ, ⵓⵍⴰ ⴳ ⵓⵎⴰⵍⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ, ⵉⴷⵔⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⵊⵡⵉ ⴳ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵏ. ⵙ ⵓⴼⵔⵉⵙ ⴰⴷ, ⵢⵓⵔⴰ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵔⵣⵣⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵎⵏⵏⵉⵜⵏ ⴷ ⵜⴼⵉⴼⵖⵉⵏ ⴳ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ.

ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵜⵓⵖⴰ ⵜ :

#

ⴷ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵜⵉⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⵎ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ (ⴽⴰⴼⵔⴰⴷ) ⴷⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵣⴳ 1994 ⴰⵔ 1998 ;

#

ⴷ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⴷⴳ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ « ⴰⵣⵔⴼ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ » ⴷⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ ;

#

ⴷ ⴰⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ ⴷⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⴰⵎⵔⵙⴰⵍ ⵖⵔ ⵛⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ (1980-1993).

#

ⴷ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⴷⴳ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⴷ ⵉⴳⵉ « 50 ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵣⴳ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ ⴷ ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ 2025 » ⴰⴷⵓ ⵉⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵥⵢⴰⵏ ⴱⵍⵍⴼⴽⵉⵀ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵕⵃⵎ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⵎⵛⵛⵉⵡⵕ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ

#

ⵉⴷⵔⵓ (ⴰⴽⴷ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵃⵎⴰⴷ ⵖⴰⵣⴰⵍⵉ) ⴷⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⵜⵜⵡⴰⴳⵏ ⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⴷⵖⵉ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵓⵣⵔⵉⴼⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵍⴰⵏⵏ ⴷⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵣⴳ 1912 ⴰⵔ 1992 ;

#

ⴷ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⵉⵙⵔⵙⵏ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ

ⵉⵍⵍⴰ ⵅⴼ ⵢⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⴳⴰ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⴷⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵖⴰⵔⵙ ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ.

 

ⵣⴳ ⵓⴳⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵓⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⴳⵔⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵇⵇⴰⵄ ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵙ ⵎⵉⵏⵣⵉ ⵜⴳⴰ ⵜⵙⵎⵉⴳⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⴷⵙⵍⴰⵏⵜ ⴰⵙⴼⵍⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ.

ⴷⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰ, ⵜⴻⵜⵜⴳ ⵜⵏⴼⵍⵓⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵢ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵊⴷ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵓⵣⵔⵉⴼⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵏⵏ ⵉⵇⵇⵏⵏ ⵙ ⵇⵇⴰⵄ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⴽⵓ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⴹⵕⵉⵚ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵏⵜⵎ ⵣⴳ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴷ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⴷ ⵡⴰⵔ ⵉⴳⵉ ⴰⵏⵎⴳⴰⵍ ⵉ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵓⵣⵔⵉⴼⵏ ⵉⵣⵉ ⵅⴷⴷⵎⵏ ⴷ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵏⵏⵙ ⵖⵔ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ.

 

 

 

 

 

ⵙ ⵓⵢⵏⵏⵉ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⴽⵓ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⴹⵕⵉⵚ ⵣⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⵙⵓⵊⴷ ⵏⵏⵙ ⴰⵔ ⴷ ⵖⴰ ⵉⴼⴼⵖ ⴷⴳ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙ.

 

ⵓⵎⵉ ⵜⴳⴰ ⴰⵎⵛⵛⵉⵡⵕ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵜⴻⵜⵜⵉⵏⵉ ⵜⵏⴼⵍⵓⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵓⵍⴳⵉⵏⵉⵏ ⵉⵜⵜⵡⴰⵕⵢⴹⵏ ⵣⴳ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ. ⵙ ⵓⵢⵏⵏⵉ, ⵜⵙⵙⵎⵏⵉⴷ ⵉⵎⵛⴰⵡⴰⵕⵏ ⵉⵇⵇⵏⵏ ⵙ ⵓⴼⴰⵙⵔ ⵏ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵛⴰ ⵏ ⵓⴹⵕⵉⵚ ⵓⵍⴳⵉⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵉⵍⵉ ⴷⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⴷⵓⵙⵜⵓⵔⵉ ⵏⵉⵖ ⵓⵣⵔⵉⴼ ⵏⵉⵖ ⴰⵏⵎⴰⵍⴰⵏ.

 

 

 

ⵜⴻⵜⵜⴳ ⵜⵏⴼⵍⵓⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵎⴰⵏⴰ ⴰ, ⵜⵉⵙⵏⵙⵉ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵓⵣⵔⵉⴼⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵏⵏ ⵉⵇⵇⵏⵏ ⵙ ⵓⵣⵔⴼ ⵏ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵡⵛⵉ ⵏ ⵜⵓⵔⴰⴳⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⴽⵔⵜ ⵏ ⵛⴰ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵏⵉⵏ ⵉⵜⵜⴰⴷⴼⵏ ⴷⴳ ⵜⵥⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ.

 

 

ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵜⵏⴼⵍⵓⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵎⵙⵖⴰⵏ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ. ⵜⴻⵜⵜⵉⵍⵉ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⴰ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵉⵙⵏⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵏ ⵉⵇⵇⵏⵏ ⵙ ⵓⵙⵓⵊⴷ ⵏ ⵜⵜⴳⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴱⵖⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵖⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ ⵉⵇⵇⵏⵏ ⵙ ⵓⵣⵣⵔⵉⴳ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵉⵇⵇⵏⵏ ⵙ ⵓⵙⵓⵊⴷ ⵏ ⵜⵜⴳⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴷ ⵓⵅⵍⵍⵚ ⵏ ⴰⵜⵉⴳⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⵎⵉⵥ ⵏⵏⵙⵏ.